RODO

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH EMASKA

Obowiązki wynikające z RODO

 1. Dostawca Usług – EMASKA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. EMASKA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail:
  kontakt@emaska.pl lub na adres:
  EMASKA, Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.
 3. Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie podczas składania Zamówienia, ale podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.
 4. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Dostawcę Usług w następujących celach:
 • w celu zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Dostawcę Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Dostawca Usług może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy wykonywaniu Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.
  W szczególności dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.
 2. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych umów.
 3. Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych przez EMASKA jest:

 

 • EMASKA, Mateusz Nakonieczny. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków 
 • e-mail: kontakt@emaska.pl

 

 

2. EMASKA wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych

 

 • EMASKA, Mateusz Nakonieczny. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
 • e-mail: kontakt@emaska.pl
 • spotkanie w miejscu głównego wykonywania działalności (po uprzednim ustaleniu terminu)

Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi,
w podany powyżej sposób.

 

 

3. Podstawa prawna i powody przetwarzania danych osobowych

 

 • EMASKA przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO)
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na EMASKA obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO)
 • przetwarzanie danych osobowych jest ponadto niezbędne do celów wynikających
  z uzasadnionych prawnie interesów EMASKA (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO)
 • EMASKA przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej
  (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

 

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych

 

 • z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie EMASKA lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową
 • dla potrzeb świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji
  i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione
  w sklepie internetowym EMASKA, prowadzonym pod adresem www.emaska.pl
 • dla prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym EMASKA, a także w sklepie internetowym EMASKA, prowadzonym pod adresem www.emaska.pl
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi umów sprzedaży zawieranych z EMASKA lub usług powiązanych ze sprzedażą usług świadczonych przez EMASKA lub osoby trzecie;
 • dla potrzeb prowadzonych przez EMASKA działań mających na celu podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczonych usług
 • w celu organizacji przez EMASKA konkursów i akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych i reklamowych
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do EMASKA
 • dla zabezpieczenia możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących EMASKA
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

 

 

5.  Uprawnienia osób, których dane osobowe może przetwarzać EMASKA

 

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone
  w dowolnym momencie
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących: danych posiadanych przez EMASKA, celu i sposobu przetwarzania odbiorców, którym zostały udostępnione, źródła pochodzenia danych - jeżeli nie zostały one zebrane przez EMASKA

 

 

6. Wnoszenie skarg na naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 

 

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Tesori należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

 • adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • infolinia: +48 606 950 000

 

 

7. Kto, poza EMASKA, może uzyskać dostęp do danych osobowych

 

EMASKA udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim
w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez EMASKA. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących EMASKA uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (stosowne umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Dostęp do przetwarzanych przez EMASKA danych mogą również uzyskać, w ramach nadanych im uprawnień, upoważnione, właściwe organy. 

 

 

8. Okres przechowywania danych

 

Zgodnie z prawem dane osobowe EMASKA przechowuje przez okres:

 

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO
  z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO,
  w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez EMASKA, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. 

 

 

9. Automatyczne przetwarzanie danych przez EMASKA

 

Tesori przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają nam lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować oferty do ich preferencji.

Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację. 

 

 

10. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla: 

 • wykonania umowy
 • na żądanie osoby, której dane dotyczą możliwości podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy, aby wypełnić ciążący na EMASKA obowiązek prawny

Dane, bez których zawarcie umowy nie będzie możliwe:

 • imię i nazwisko, 
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • nr telefonu, 
 • adres dostawy zamówienia (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania) 

 

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl